Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2014. gada 17.aprīlī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2014.gada 17.aprīļa sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 14.00

1. Par finansējuma piešķiršanu naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs 2013./2014. mācību gadā.

2. Par pašvaldības zemes nomu D. M.

3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

4. Par adrešu piešķiršanu.

5. Par nekustamā īpašuma ,,Lazdukrasts" sadalīšanu.

6. Par nekustamā īpašuma ,,Odziņas" sadalīšanu.

7. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3874 019 0122 atsavināšanas ierosināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma ,,Elstes" atsavināšanas ierosināšanu.

9. Par nekustamā īpašuma ,,Strupļi" atsavināšanas ierosināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma „Grodiņi" atsavināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma „Lāčaunieki" atsavināšanu.

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.

13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Vilkavas kapsētas labiekārtošanai.

14. Par kompensācijām par privāto automašīnu izmantošanu dienesta vajadzībām.

15. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rugāju novada bibliotēkās.

16. Par T. A. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un sociālā pakalpojuma apmaksu.

17. Par Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.

18. Par Rugāju bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.

19. Par Lazdukalna bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.

20. Par Skujetnieku bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.

21. Par Tikaiņu bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.

22. Par Rugāju novada domes Ētikas kodeksa apstiprināšanu.

23. Par Rugāju novada domes Ētikas komisijas ievēlēšanu.