Rugāju novada domes kārtējā sēde 2011.gada 17.martā plkst.14.00

 1. Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
 2. Par precizējumiem Rugāju novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2011 „Par grozījumiemsaistošajos noteikumos Nr.3/2010 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā”.
 3. Par autobusu pieturas „Ozolnes” izveidošanu.
 4. Par zemes vienību lietošanas mērķu maiņu.
 5. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
 6. Par Rugāju novada domes 17.02.2011.sēdes lēmuma Nr.4 „Par nosaukuma un adresespiešķiršanu” precizēšanu.
 7. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
 8. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību sarakstā.
 9. Par mobilā tālruņa ikmēneša sarunu izmaksu limita noteikšanu.
 10. Par ilgtermiņa aizņēmumu.
 11. Iesniegumu izskatīšana.