Rugāju novada domes kārtējā sēde 2011.gada 17.februārī plkst.14.00

Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos.

Darba kārtībā:

 1. Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
 2. Par zemes gabalu nomu.
 3. Par divu zemes vienību apvienošanu vienā un nosaukuma piešķiršanu.
 4. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
 5. Par atsevišķu zemes vienību atdalīšanu no īpašuma „Krastmaliņas”.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam.
 7. Par saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Rugāju novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu.
 8. Par Rugāju novada domes Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 9. Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu.
 10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu LEADER projektiem.
 11. Par piedalīšanos projektu konkursā un iesnieguma iesniegšanu Sabiedrības Integrācijas fondā.
 12. Par piedalīšanos LR Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts
  starptautiskajā jaunatnes politikā” un līdzfinansējuma piešķiršanu.
 13. Par pašvaldības savstarpējiem norēķiniem izglītībā.

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Rugāju novada pašvaldības nolikums ”