Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 17.janvārī sākums plkst. 14:00

Sākas plkst. 14.00
Rugāju novada domes 2013.gada 17.janvāra sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par maksas noteikšanu par Rugāju sociālās aprūpes centra sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem.
3. Par zemes nomu.
4. Par Rugāju novada domes 2012.gada 20.decembra lēmuma „Par adrešu datu kārtošanu" (protokols Nr.19, 8.§) precizēšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr. _/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo māju palīgēkām Rugāju novadā 2013.gadā" apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr. _/2012 „Administratīvās atbildības noteikumi" apstiprināšanu.
7. Par Rugāju novada pašvaldības finansētā projektu konkursa mazās uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai nolikuma apstiprināšanu.
8. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
9. Par dzeramā ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu.