Rugāju novada domes kārtējā sēde 2010.gada 16. decembrī sākums plkst: 14:00

1. Par Edmunda Kukuča atskaitīšanu no Rugāju novada vidusskolas 7.klases pamatizglītības programmas.
2. Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
3. Par īpašuma sastāva maiņu.
4. Par zemes gabalu nomu.
5. Par nosaukuma un adrešu piešķiršanu.
6. Par apgrūtinājumu apstiprināšanu.
7. Par pašvaldības lēmuma atsaukšanu.
8. Par zemes vienības platības precizēšanu.
9. Par degazācijas veikšanu mājām Skolas ielā 6 un Skolas ielā 8, Rugājos.
10. Par nekustamā īpašuma „Saknes” atsavināšanas ierosinājumu.
11.

Par saistošo noteikumu Nr.18/2010 „Grozījumi Rugāju novada domes

10.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23/2009 ”Par Rugāju novada

pašvaldības 2010.gada budžetu” pieņemšanu.
12. Par izmaiņām Rugāju novada pašvaldības darbinieku amata vienību sarakstā.
13. Dažādu iesniegumu izskatīšana.