Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2011.gada 16.novembrī plkst. 14:00

3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

4. Par zemes gabala iznomāšanu.

5. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu.

6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.

7. Par Rugāju novada domes 2011.gada 21. jūlija lēmuma "Par zemes iznomāšanu" (protokols Nr.12, 2.§) 1.1. apakšpunkta atcelšanu.

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielstrautiņi".

9. Par izmaiņām 2009. gada 31.augusta zemes nomas līgumos Nr.10-3/116, Nr.10-3/117.

10. Par Rugāju novada domes 2011.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.10/2011 "Grozījumi Rugāju novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos

Nr.14/2010 "Par pašvaldības nodevām Rugāju novadā"" apstiprināšanu.

11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu LEADER projektiem.

12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu.

13. Par ūdenstorņa Lazdukalna pagasta Beņislavas ciemā demontāžu.

14. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.