Rugāju novada domes kārtējā sēde 2014.gada 16.oktobrī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2014.gada 16.oktobra sēdes
DARBA KĀRTĪBA:


Sākas plkst. 14.00

1. Par pašvaldības zemes nomu J. P.

2. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 011 0277 sadalīšanu.

3. Par nekustamā īpašuma ,,Vizuļi” sadalīšanu.

4. Par zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

5. Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 3864 001 0148.

6. Par nekustamā īpašuma ,,Sebeži” atsavināšanas ierosināšanu.

7. Par kustamās mantas „traktora piekabe-cisterna HTS 100” izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

9. Par līdzfinansējuma samazināšanu projektam „Nāc un dari, jo Tu vari!”.

10. Par Rugāju novada domes noteikumu “Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” apstiprināšanu.

11. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja klubam „Lazdukalns”.