Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015.gada 16.jūlijā plkst.14:00

1. Par zemes nodošanu īpašumā bezatlīdzības Liepu ielā 2, Skujetniekos.
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Slāņi", Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.
3. Par nekustamā īpašuma "Odziņas" sadalīšanu.
4. Par nosaukuma "Čiepiņas" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
5. Par nosaukuma "Ķeveri" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
6. Par pašvaldības zemes nomu.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam "Klāni-1", Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Mežmaliņas"

9.Par zemes nomas līguma Nr.297 izbeigšanu.

10. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta "Pašvaldību palīdzība Ukrainai" ietvaros.
11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lieparu kapsētas labiekārtošanai.
12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Stāmeru kapsētas labiekārtošanai.
13. Par dalības maksas apstiprināšanu sacensībās "Atklātās Austrumlatvijas sacensības šaušanā 2015".
14. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu.

15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
16. Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanās centru izveidi Rugāju novadā.
17. Par dzīvojamās telpas īri Pēteram Tokam.
18. Par atļauju Dainai Tutiņai savienot amatus.
19. Par atļauju Sandrai Kapteinei savienot amatus.

Papildjautājums:
1. Par nekustamā īpašuma "Mežsētas" sadalīšanu.

2.Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3864 002 0114 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

3. Par Rugāju novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu