Rugāju novada domes kārtējā sēde 2011.gada 16. jūnijā plkst.14.00

 1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
 2. Par zemes nomu.
 3. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu.
 4. Par platības precizēšanu un apgrūtinājumu noteikšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma sadali.
 6. Par grozījumiem un precizējumiem Rugāju novada domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.6
  (prot.Nr.8)
 7. Par grozījumiem amata vienību sarakstā.
 8. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
 9. Par līdzfinansējumu projektam „Lazdukalna saieta nama gaismu un skatuves iekārtu iegāde”.
 10. Par piedalīšanos projektā „Sociālās motivācijas pasākumu pilnveidošana Rugāju novadā
  sociālās atstumtības riska mazināšanai” un iesnieguma iesniegšanu NVA.