Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2013.gada 16.maijā sākums plkst. 14:00

Sākas plkst. 14.00

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par finansējuma piešķiršanu naudas balvām Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācībās, interešu izglītībā un sabiedriskajās aktivitātēs 2012./2013. mācību gadā.
2. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
3. Par zemes nomu.
4. Par atteikumu slēgt zemes nomas līgumu.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
6. Par projektu atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
7. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā.
8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu senioru deju kopas „Tonuss" tērpu iegādei.
9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Rugāju novada Lazdukalna pagasta saietu nama skatuves aprīkojuma iegādei.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bērnu nometnes „Taureņu vasara" bērniem ar īpašām vajadzībām.
11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensnovedēja iegādei un uzstādīšanai Rugāju novada sociālajai mājai Liepu ielā 4, Skujetnieki, Lazdukalna pag., Rugāju nov.
12. Par līdzfinansējumu sportistu dalībai Eiropas un Pasaules čempionātos.
13. Par aizņēmuma pieprasījumu Rugāju sporta stadiona izbūves pabeigšanai.