Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015.gada 16.aprīlī plkst.14:00

Darba kārtība:

1. Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.
2. Par pašvaldības zemes nomu A. V.
3. Par pašvaldības zemes nomu S. B.
4. Par 2012.gada 2.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.304 izbeigšanu ar D. R.

5. Par 2011.gada 11.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.271 izbeigšanu ar A.S.

6. Par 2012.gada 26.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.305 izbeigšanu ar R.M.
7. Par dzīvojamās telpas īri L. J.
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Virsaltāra krustu kupolu renovācija" realizācijai.
9. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu sarakstā.
10. Par kustamās mantas „autobuss SETRA S 210 HD" izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par Rugāju novada domes noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību" apstiprināšanu.
12. Par Rugāju novada domes noteikumu „Par Rugāju novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem" apstiprināšanu.