Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2014. gada 16. janvārī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2013.gada 16.janvāra sēdes
DARBA KĀRTĪBA:
Sākas plkst. 14.00

1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
2. Par dzīvojamās telpas īri A. B.
3. Par dzīvojamās telpas īri A. G.
4. Par dzīvojamās telpas īri L. J.
5. Par pašvaldības zemes nomu J. K.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
7. Par nekustamā īpašuma ,,Gundega" sadalīšanu.
8. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu A. M.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Upatnieku kapsētas labiekārtošanai.
11. Par komunālo pakalpojumu līguma izbeigšanu.
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Resursu centrs „Skreine" darbības pilnveidošana Rugāju novadā".
13. Par grozījumiem Rugāju novada pašvaldības amata vienību un amatalgu sarakstā.
14. Par saistošo noteikumu Nr.1/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Rugāju novada pašvaldības nolikums"" apstiprināšanu.
15. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu" apstiprināšanu.