Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2011.gada 15.decembrī plkst. 14:00

Rugāju novada domes 2011.gada 15.decembra sēdes plānotā

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
 2. Par nekustamo īpašumu nosaukumu un adreses piešķiršanu.
 3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par platību precizēšanu.
 6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 7. Par papildinājumiem Rugāju novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumā „Par pašvaldībai piekritīgajām zemēm un zemes starpgabaliem" (prototkols Nr.6., 5.&).
 8. Par Rugāju novada domes 2011.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.11/2011 „Grozījumi Rugāju novada domes 2011.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Par Rugāju novada pašvaldības 2011. gada budžetu"" apstiprināšanu.
 9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
 10. Par tālruņa ikmēneša sarunu izmaksu limitu noteikšanu.
 11. Par SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības" Rugāju novada domes kapitāla daļu pārdošanu.