Rugāju novada domes kārtējā sēde 2015.gada 15.oktobrī plkst.14:00

Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma ,,Mētra" atsavināšanas ierosināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma ,,Laimiņas" atsavināšanas ierosināšanu.
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu pašvaldības piekritīgajās zemēs.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Slāņi".
5. Par nosaukuma ,,Vijolītes" piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
6. Par nekustamā īpašuma ,,Olekšs" sadalīšanu.
7. Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu.
8. Par ilgtermiņa aizņēmumu greidera iegādei.
9. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2015 „Grozījumi Rugāju novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Rugāju novada pašvaldības 2015.gada budžetu" pieņemšanu
10. Par sociālās aprūpes centra "Rugāji" maksas pakalpojumu noteikšanu

Papildjautājumi:

1. Par nekustamā īpašuma ,,Mežsētas" sadalīšanu.