Rugāju novada domes kārtējā sēde 2011.gada 15.septembrī plkst.14.00

Rugāju novada domes 2011.gada 15.septembra sēdes plānotā

Darba kartība:

 1. Par interešu izglītības programmu 2011./2012.m.g. septembrim - decembrim apstiprināšanu.
 2. Par valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Rugāju novadā sadalījuma 2011./2012. m. g. septembrī – decembrī apstiprināšanu.
 3. Par trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa, GMI un dažādu pabalstu piešķiršanu.
 4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
 5. Par nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu.
 6. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 7. Par izmaiņām Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu”.
 8. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
 9. Par jaunas autobusu pieturas izveidošanu.
 10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu.
 11. Par izmaiņām Rugāju novada Eglaines pamatskolas amata vienību sarakstā.