RUGĀJU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 2011.gada 15.augustā plkst.9.00

Darba kārtībā:

1.Par pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem sakarā ar 2011.gada 12.augusta vētras
radītajiem postījumiem Rugāju novada Skujetnieku ciemā.

2. Par līdzekļu pieprasījuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai vētras radīto postījumu novēršanai Rugāju novada Skujetnieku ciemā.