Rugāju novada domes kārtējā sēde, 2014. gada 15.maijā plkst. 09:00

Rugāju novada domes 2014. gada 15. maija sēdes plānotā
DARBA KĀRTĪBA:

Sākas plkst. 09:00

1. Par pašvaldības zemes nomu Ņ. M.
2. Par pašvaldības zemes nomu A. E.
3. Par pašvaldības zemes nomu A. L.
4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. A.
5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. A.
6. Par nekustamā īpašuma ,,Brieži" sadalīšanu.
7. Par dzīvojamās telpas īri E. S.
8. Par apauguma tīrīšanu pašvaldībai piekritīgās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3864 011 0277, 3864 011 0276, 3864 011 272, 3864 011 0062 un 3864 011 0088.
9. Par nekustamā īpašuma ,,Strupļi" atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma ,,Elstes" atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma „Alojas" atsavināšanu.
12. Par I. D. ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
14. Par grozījumiem Rugāju novada domes 23.09.2013. noteikumos „Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā".
15. Par noteikumu „ Par skolēnu nodarbināšanu Rugāju novada pašvaldībā vasaras brīvlaikā" apstiprināšanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr.4/2014 „Grozījumi Rugāju novada domes 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014.gada budžetu" pieņemšanu.
17. Par Rugāju novada vidusskolas direktora iecelšanu amatā.
18. Par Rugāju novada domes ētikas komisijas ievēlēšanu.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu.