Rugāju novada domes ārkārtas sēdes 2014.gada 13.novembrī sākums plkst. 13:00

Rugāju novada domes 2014.gada 13.novembra ārkārtas sēdes
DARBA KĀRTĪBA:


Sākas plkst. 13.00

1. Par Rugāju novada lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas ievēlēšanu.

2. Par nekustamā īpašuma „Sebeži” atsavināšanu.