Dažādu apliecinājumu izdarīšana

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Dažādu apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu veikšana:
- darījuma, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu, apliecināšana;
- līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanās par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, apliecināšana;
- pilnvaru (izņemot universālpilnvaras) apliecināšana un pilnvaru atsaukumu pieņemšana;
- paraksta īstuma uz dokumentiem apliecināšana;
- tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizības apliecināšana, kurš attiecas uz konkrēto personu;
- paziņojumu izsniegšana par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā – pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas ;
- paraksta uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai apliecināšana, ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
- dokumentu projektu sagatavošana.

Notariālās darbības cilvēka slimības gadījumā veic arī viņa dzīvesvietā.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Sazināties ar Bāriņtiesas priekšsēdētāju telefoniski, lai precizētu nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma maksa

Darījuma akta projekta sagatavošana

EUR 11,38

Darījuma apliecināšana

EUR 7,11

Pilnvaras sagatavošana

EUR 4,27

Pilnvaras apliecināšana

EUR2,85

Paraksta apliecināšana

EUR 2,85

Apliecinājuma un cita darbība reģistra izraksta sastādīšana un izsniegšana

EUR 1,42 (par katru lappusi)

Noraksta vai izraksta sastādīšana

EUR 1,42 (par katru lappusi)

Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana

EUR 0,43 (par katru lappusi)

Par paziņojuma izsniegšanu

EUR 4,27

Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu

EUR 4,27

Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu

EUR 7,11

Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma

EUR 4,27

Par cita veida dokumentu sastādīšanu

EUR 4,27 (par katru lappusi)

Reglamentējošie normatīvie akti

Bāriņtiesu likums
Zemesgrāmatu likums


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv