Būvvalde

Rugāju novada pašvaldības būvvalde ir Rugāju novada domes institūcija, kas veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Rugāju novada administratīvajā teritorijā – Rugāju un Lazdukalna pagastu teritoriālajās vienībās un savā darbībā ir pakļauta Rugāju novada domei.

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Rugāju novada teritorijā atbilstoši Rugāju un Lazdukalna pagastu teritorijas plānojumiem, izstrādātajiem detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.


NOLIKUMS

1. Veidlapas

2. Rugāju novada būvvaldē iesniegtie būvniecības /būves nojaukšanas iesniegumi - uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

3. Maksas pakalpojumi būvvaldē

4. Dokumenti

5. Darbinieki

6. Būvvaldes izdotās būvatļaujas


Būvvaldes vadītājs
ANDREJS STEPĀNS
Tālrunis:
29141842
E-pasts:
andrejs.stepans@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Otrdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 13.00
Būvinspektore
AUSMA AUZĀNE
Tālrunis: 29225123
E-pasts: ausma.auzane@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Piektdienās

no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 13.00