RUGĀJU NOVADA DOME

Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570

Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv

APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes

2021. gada 4.februāra lēmumu Nr. 24

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

04.02.2021. Nr.1/2021

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 3 313 284 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3 115 594 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2021.gada 1.janvāri 328 599 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 319 424 euro.

4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.

6. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

7. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.

8. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.

Domes priekšsēdētāja S. Kapteine


Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums


Par saistošo noteikumu Nr. 5/2021 “Grozījumi Rugāju novad domes 2021. gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Par Rugāju novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums


Par saistošo noteikumu Nr. 6/2021 “Grozījumi Rugāju novad domes 2021. gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Par Rugāju novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” apstiprināšanu

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumi