RUGĀJU NOVADA DOME
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570
Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv


APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes
2020. gada 28.janvāra lēmumu Nr.23

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā


28.01.2020. Nr.2/2020

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA BUDŽETU


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu

un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu


1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 3 730 846 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3 709 174 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 1.janvāri 189 893 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 1824 euro.
4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 3.pielikumu.
5. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
6. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
7. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
8. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.

Domes priekšsēdētāja S. Kapteine


Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2020 „Par Rugāju novada pašvaldības 2020. gada budžetu” pieņemšanu

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums


Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2020 „Par Rugāju novada pašvaldības 2020.gada budžetu”

Rugāju novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi