RUGĀJU NOVADA DOME

Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570
Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv


APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes
2019. gada 26.aprīļa lēmumu Nr.153


SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā

26.04.2019.

Nr.5/2019


PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2 702 233 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2 534 782 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 65 648 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 1574 euro.
4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 69 795 euro, ieņēmumus 140 108 euro apmērā un izdevumus 209 903 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4.pielikumu.
6. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
7. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
8. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.


Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums


Par saistošo noteikumu Nr. 10/2019 ”Grozījumi Rugāju novada domes 2019.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Pielikums

1. pielikums

2. pielikums