2018. gada budžets

RUGĀJU NOVADA DOME

Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570 . Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv


APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes

2018. gada 31. janvāra lēmumu Nr.22


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

31.01.2018.

Nr.1/2018

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETU


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2 514 932 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2 379 985 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 55 214euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 2 355 euro.

4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 10 271 euro, ieņēmumus 137 881 euro apmērā un izdevumus 152 044 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4.pielikumu.

6. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam saskaņā ar5.pielikumu

7. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.

8. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.

9. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldībai piešķirtās valsts dotācijas sadali 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 8.pielikumu.

10. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadalījumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar 9.pielikumu.

11.Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Rugāju novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai unvalsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu saskaņā ar 10.pielikumu.

12. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.

13. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

14. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.

15. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.

Domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine


1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

Paskaidojuma raksts - budžets