Budžets 2017

RUGĀJU NOVADA DOME
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570
Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv


APSTIPRINĀTI

ar Rugāju novada domes

2017. gada 26. janvāra lēmumu Nr.17

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

26.01.2017. Nr.1/2017

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu

1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2 400 745 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2 298 885 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri 62 357 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 2 606 euro.

4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri 54 061 euro, ieņēmumus 137 422 euro apmērā un izdevumus 191 483 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4. pielikumu.

6. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.

7. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

8. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.

9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.

Domes priekšsēdētāja S. Kapteine


Paskaidrojuma raksts

1.pielikums Pamatbudžeta ieņēmumi

2.pielikums Pamatbudžeta izdevumi

Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2017. gadā

4.pielikums Saistības

Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu” pieņemšanu


Par saistošo noteikumu Nr. 3/2017 “Grozījumi Rugāju novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” apstiprināšanu.

saistošie noteikumi


Par saistošo noteikumu Nr. 4/2017 “Grozījumi Rugāju novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” apstiprināšanu.

noteikumi

1. pielikums

2. pielikums


Par saistošo noteikumu Nr. 5/2017 „Grozījumi Rugāju novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu.

1.pielikums

2.pielikums

noteikumi


Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rugāju novada pašvaldības 2017. gada budžetu”

1.pielikums

2.pielikums