2015.gada budžets

RUGĀJU NOVADA DOME


Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570

Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv

APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes

2015.gada 27.janvāra lēmumu Nr.13

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā


27.01.2015. Nr.1/2015


PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu


1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2 002 496 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 1 912 652 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri 18 496 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 1 651 euro.

4. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēm no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītības programmas un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu Rugāju novada izglītības iestādēm no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustamsaskaņā ar 4.pielikumu.

6. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu Rugāju novada izglītības iestādēm no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.

7. Apstiprināt pašvaldības finansējumu interešu izglītības pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Rugāju novada iestādēm no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.

8. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Rugāju novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gadā saskaņā ar 7.pielikumu.

9. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri 17 982 euro, ieņēmumus 127 497 euro apmērā un izdevumus 145 479 euro apmērā saskaņā ar 8.pielikumu.

10. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri gada sākumu 9 236 euro un izdevumus 9 236 euro apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.

11. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 10.pielikumu.

12. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.

13. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

14. Budžeta izpildītājiem līdz 2015.gada 30.janvārim iesniegt apstiprināšanai precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.

15. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem Finanšu komitejai.


Domes priekšsēdētāja S. Kapteine


Paskaidrojuma raksts

1.pielikums Pamatbudžeta ieņēmumi.

2.pielikums Pamatbudžeta izdevumi.

3.pielikums Pedagoģisko mērķdotāciju sadalījums

4.pielikums Pedagoģisko mērķdotācijas interešu izglītībai sadalījums

5.pielikums Pedagoģisko mērķdotācijas izglītības sadalījums

6.pielikums Pašfinansējums interešu izglītībai

7.pielikums Mērķdotāciju sadalījums kolektīviem

8.pielikums Speciālais budžets

9.pielikums Ziedojumi, dāvinājumi

10.pielikums Saistības

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Rugāju novada pašvaldības budžetu 2015. gadam"

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Par Rugāju novada pašvaldības budžetu2015. gadam"