2014.gada budžets

RUGĀJU NOVADA DOME


Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570

Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv

APSTIPRINĀTS
Rugāju novada domes
2014.gada 16.janvārā sēdē
protokols Nr.1, 15.§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

16.01.2014.

Nr.2/2014

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu


1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 1 928 201 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 1 879 438 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 41 234 euro.

4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 122 037 euro apmērā un izdevumus 132 843 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4.pielikumu.

6. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.

7. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

8. Budžeta izpildītājiem līdz 2014.gada 31.janvārim iesniegt apstiprināšanai precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.

9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem Finanšu komitejai.


Domes priekšsēdētāja S.Kapteine


Ziņojums par budžetu.

1.pielikums Pamatbudžeta ieņēmumi.

2.pielikums Pamatbudžeta izdevumi.

3.pielikums speciālais budžets.

4.pielikums saistības.

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 16.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014. gada budžetu"

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014. gadabudžetu"

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014. gadabudžetu"

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014. gadabudžetu"

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014. gadabudžetu"

1.pielikums

2.pielikums

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2014.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par Rugāju novada pašvaldības 2014. gadabudžetu"

1.pielikums

2.pielikums