2013.gada budžets

RUGĀJU NOVADA DOME


Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570
Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv

APSTIPRINĀTS
Rugāju novada domes
2013.gada 24.janvārā sēdē
protokols Nr.2, 2.§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

24.01.2013.

Nr.3/2013

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu


1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 1 415 423 latu apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 1 282 009 latu apmērā saskaņā ar 2. un 3. pielikumu.

3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 74 698 lati.

4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 53 335 latu apmērā un izdevumus 58 663 latu apmērā saskaņā ar 4.pielikumu.

5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 5.pielikumu.

6. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.

7. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

8. Budžeta izpildītājiem līdz 10.02.2013. iesniegt apstiprināšanai precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.

9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem Finanšu komitejai.


Domes priekšsēdētāja

R. Krēmere


RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTĪBU APMĒRS UZ 2013.GADA 1.JANVĀRI

Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2013.gadā

Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Rugāju novadā sadalījums 2013.gada janvārī-augustā (3.pielikums)

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu"

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 24.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013. gada budžetu"

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetu"

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetu"

Grozījumi Rugāju novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par Rugāju novada pašvaldības 2013.gada budžetu"