2012.gada budžets

APSTIPRINĀTS

Rugāju novada domes

2012.gada 26.janvārā sēdē

protokols Nr.2, 7.§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā

26.01.2012. Nr.3/2012

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par pašvaldībām" 46.pantu

un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu


  1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 1 518 007 latu apmērā, saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 1 460 665 latu apmērā, saskaņā ar 2. un 3. pielikumu.
  3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 92 742 lati.
  4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 46 224 latu apmērā un izdevumus 56 301 latu apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
  5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru, saskaņā ar 5.pielikumu.
  6. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
  7. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
  8. Budžeta izpildītājiem līdz 10.02.2012. iesniegt apstiprināšanai precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
  9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem Finanšu komitejai.


Rugāju novada domes priekšsēdētāja


PASKAIDROJUMA RAKSTS 2012.GADA BUDZETAM

Pielikums Nr.1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pielikums Nr.2. Pamatbudžeta izdevumi

Pielikums Nr.3. Pedagogu mērkdotacijas sadalījums

Pielikums Nr.4. speciālais budžets

Pielikums Nr.5. Saistības
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Par Rugāju novada pašvaldības 2012. gada budžetu"Nr.13.

1.pielikums

2.pielikums

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Par Rugāju novada pašvaldības2012. gada budžetu"Nr.11.

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Par Rugāju novada pašvaldības 2012. gada budžetu"Nr.9.

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Par Rugāju novada pašvaldības 2012. gada budžetu"Nr.7.

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Par Rugāju novada pašvaldības 2012. gada budžetu"Nr.5.

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Par Rugāju novada pašvaldības 2012. gada budžetu"Nr.8.