2011.gada budžets

APSTIPRINĀTI
ar Rugāju novada domes
2011.gada 27.janvāra lēmumu
Nr.20 (prot.Nr.4)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā

2011.gada 27.janvārī Nr.4/2011

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.panta 1.un 2.daļu un 82.1 panta 1.daļas 2.punktu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem“ 7.pantu


  1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 1 098 476 latu apmērā, saskaņā ar pielikumu.
  2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 1 445 762 latu apmērā, saskaņā ar 2. un 3. pielikumu.
  3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 382 561 lati.
  4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus 57 246 latu apmērā un izdevumus 58 171 latu apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
  5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru, saskaņā ar 5.pielikumu.
  6. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
  7. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
  8. Budžeta izpildītājiem līdz 07.02.2011. iesniegt apstiprināšanai precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
  9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem Finanšu komitejai.


Domes priekšsēdētāja Rita Krēmere