Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Bāriņtiesa bērna aprūpes tiesību jautājumos lemj par:
- bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam;
- bērna aprūpes tiesību atjaunošanu;
- prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai;
- bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas;
- par bērna izņemšanu no audžuģimenes.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai atjaunotu bērnu aprūpes tiesības, jāiesniedz argumentēts iesniegums.

2 Izskatīšanas laiks 1 mēnesis, bet bāriņtiesa var pagarināt pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta- 4 mēneši, bet atsevišķos gadījumos līdz gadam.

Reglamentējošie normatīvie akti

LR Civillikums
Civilprocesa likums.
Bāriņtiesu likums.
19.12.2006 MK noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi”


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv