Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām lemj par:
- atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
- pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
- valsts sociālo pabalstu apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
- bērna nosūtīšanu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bāriņtiesā jāiesniedz:
-iesniegums ar izteiktu lūgumu un lūguma pamatojumu;
-iesniedzēja lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

2. Izskatīšanas laiks 1 mēnesis, bet bāriņtiesa var pagarināt pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta- 4 mēneši, bet atsevišķos gadījumos līdz gadam.

Reglamentējošie normatīvie akti

LR Civillikums
Civilprocesa likums.
Bāriņtiesu likums.
19.12.2006 MK noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi”


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv