Bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir Rugāju novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesai ir pienākums:

 1. aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 2. izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 3. piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 4. sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 5. informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 6. neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 7. sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 8. kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.


Bāriņtiesai ir tiesības:

 1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 2. pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas - mantojuma atstājēja - kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 4. uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;
  veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 6. lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
 7. pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
JANA BRIEDE
Tālrunis:
26667258
E-pasts: barintiesa@rugaji.lv
(Kurmenes iela 36, Rugāji)
(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Katra mēneša otrā un ceturtā pirmdiena
Trešdienās


no plkst.
no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
13.00 - 17.00 (Kurmenes iela 36, Rugāji)
9.00 - 12.00 (Kurmenes iela 36, Rugāji)

Bāriņtiesas locekle (ar tiesībām aizvietot bāriņtiesas priekšsēdētāju)Evita Voika
Bāriņtiesas locekleAnita Stalidzāne
Bāriņtiesas locekleRasma Piliņa


NOLIKUMS

Rugāju novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2015. gadā

Rugāju novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2016. gadā

Rugāju novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2017. gadā

Rugāju novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. gadā

Rugāju novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2019. gadā

Rugāju novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2020. gadā