Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai

Personīgi iestādē

Rugāju novada domē

Kurmenes ielā 48, Rugājos,Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Elektroniski

e-pasts: dome@rugaji.lv


Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Lai saņemtu pašvaldības atļauju publisku pasākumu rīkošanai, pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms attiecīgā plānota publiskā pasākuma norises sākuma, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju:

  1. ja pasākuma organizators ir juridiskā persona - juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, ja fiziskā persona - vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
  2. pasākuma veids un mērķis;
  3. pasākuma norises vieta, datums, sākuma un plānotais beigu laiks;
  4. par tehnisko drošību atbildīgā persona (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
  5. par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese);
  6. kārtības uzturētāji (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskajai personai - juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);
  7. plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits;
  8. pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas;
  9. pasākuma netraucētai un drošai norisei nepieciešamais valsts un pašvaldību iestāžu atbalsts

2. Rugāju novada dome pieteikum un dokumentus izskata 10 (desmit) dienu laikā un izsniedz atļauju publisko pasākumu rīkošanai vai lēmumu par atteikumu izsniegt minēto atļauju

3. Atļauju publiska pasākuma rīkošanai dome izsniedz pēc tam, kad pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, bet ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma

4. Atļauju var saņemt Rugāju novada domē darbdienās no plkst. 08.30 – 17.00.


Nepieciešamie dokumenti

Noteiktas formas iesniegums (iesnieguma veidlapa)

Uzņēmuma reģistrācijas apliecības (juridiskai personai) vai pases (fiziskai personai) kopija

Līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem un personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību

Pasākuma norises vietas shēma, pasākuma apraksts

Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators

Ja publiskā pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto atļauju to lietošanai izdotu bīstamo iekārtu valdītājam un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas

Līguma par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu kopija (ja nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām)

Valsts Ugunsdzēsības dienesta saskaņojums, ja pasākumā izmanto pirotehniku


Pakalpojuma maksa

Pašvaldības nodeva par publisko pasākumu organizēšanu nav noteikta.

Izdevumus, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu (sludinājumu ievietošanu, satiksmes organizēšana, teritorijas norobežošana, teritorijas uzkopšana pēc pasākuma, ūdens apgāde, elektroapgāde u.c.) sedz pasākuma organizators


Reglamentējošie normatīvie akti

Publisko izklaides pasākumu un svētku drošības pasākumu likums (16.05.2005.)

08.05.2007. MK noteikumi Nr.526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā”

27.06.2006. MK noteikumi Nr.298 “Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”


Uzziņas un informācija

Tālrunis:

64521351, 27832856 (Rugāju novada domes sekretāre)

e-pasts: dome@rugaji.lv