Asenizācijas darbu veikšana

PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

Asenizācijas darbu veikšana

Informācija par pakalpojumu

Asenizācijas muca objekta izsūknēšanai ar izsūknējamo tilpumu līdz 4m3 (sausā tualete, savācējakas utt.)

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziskas un juridiskas personas Rugāju novadā

Pakalpojuma saņemšanai

nepieciešamie dokumenti

Pakalpojums tiek sniegts pēc telefoniska pieprasījuma.

Pakalpojuma maksa

Maksas pakalpojums pēc Rugāju novada domes apstiprināta cenrāža. Maksa pēc pakalpojuma saņemšanas saskaņā ar piestādīto rēķinu.

Kanalizācijas akas sūknēšana EUR 14.23 (bez PVN) (papildus samaksa par nobrauktajiem kilometriem - EUR 0.71 km)
Tualetes sūknēšana EUR 21.34 (bez PVN) (papildus samaksa par nobrauktajiem kilometriem - EUR 0.71 km)

Reglamentējošie normatīvie akti

Likums “Par Pašvaldībām”

Civillikums

Uzziņas un informācija

LĪGA CEPURNIECE

Tālrunis: 27808286

E-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv

(Kurmenes iela 41, Rugāji)

DZIDRA ŠMAGRE

Tālrunis: 26382209

E-pasts: dzidra.smagre@rugaji.lv

(Bērzu iela 8, Benislava)