Ārpusģimenes aprūpe/ aizbildnība

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
- bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
- bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes vai aizgādības tiesības;
- bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem;
- bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
- bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
- abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
- radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās,
- radušies citi neatliekami gadījumi.


Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības un izvērtē personas motivāciju kļūt par aizbildni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, nodarbinātību, dzīves apstākļus, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Aizbildnības sakarā Bāriņtiesa papildus lemj par:
- aizbildņa atstādināšanu vai atcelšanu;
- aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas;
- cita aizbildņa iecelšanu;
- par atļauju aibildnim veikt darbības un slēgt darījumus nepilngadīgā vārdā;
- aizliegumu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam satikties ar vecākiem vai tuviem radiniekiem;
- atlīdzības izmaksu konkrētai personai par aizbildņa pienākumu pildīšanu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Jāiesniedz:

a) iesniegums;
b) ģimenes ārsta izziņa;
c) psihiatra un narkologa izziņa;

d) psihologa atzinums.

2. Izskatīšanas laiks 1 mēnesis, bet bāriņtiesa var pagarināt pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta-4 mēneši, bet atsevišķos gadījumos līdz gadam.

Reglamentējošie normatīvie akti

LR Civillikums

Civilprocesa likums.

Bāriņtiesu likums.

19.12.2006 MK noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi”


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv