Ārpusģimenes aprūpe / audžuģimene

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku līdz lēmumā norādīto apstākļu iestāšanās brīdim vai arī līdz bērna pilngadībai.
Bāriņtiesa izvērtē ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.


Bāriņtiesa lemj par:
- ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
- audžuģimenes statusa piešķiršanu;
- bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā;
- bērna ārpusģimenes aprūpes laika pagarināšanu;
- audžuģimenes statusa atņemšanu;
- bērna uzturēšanos pie vecākiem;
- aizliegumu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam satikties ar vecākiem vai tuviem radiniekiem.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai iegūtu audžuģimenes statusu, jāiesniedz:

a) iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu,

b) ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

2. 1 mēneša laikā izskata dokumentus, sniedz atzinumu par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

3. Iziet apmācības kursu, ko organizē Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

1 mēneša laikā pēc mācību kursa beigām, piešķir audžuģimenes statusu vai atsaka piešķirt to.

Reglamentējošie normatīvie akti

MK 19.12.2006 noteikumi Nr.1036 „Audžuģimeņu noteikumi”.


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Vija Aleksejeva, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: rugajupt@inbox.lv