Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijās


Personīgi iestādē

Rugāju pagastā

Lazdukalna pagastā

Rugāju novada domē

Kurmenes iela 48, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

Lazdukalna pagasta pārvaldē

Bērzu iela 8, Benislavā,

Lazdukalna pagastā, Rugāju novads, LV-4577

Elektroniski

socdienests@rugaji.lv

Informācija par pakalpojumu

1. Pabalstu ārkārtas situācijā: (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi - piešķir līdz EUR 145, ģimenes locekļa nāve - piešķir līdz EUR 75 -vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.

2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

3. Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu: pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi u.c.).

4. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Lai saņemtu pabalstu persona pašvaldībai iesniedz:

a) iesniegumu ar lūgumu piešķirt vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā;

b) iztikas līdzekļu deklarāciju.

2. Pēc iesnieguma saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā novērtē personas ienākumus un materiālo stāvokli. Ja nepieciešams, apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu.

3. Sociālais dienests pieņem lēmumu (izdod administratīvo aktu) par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

4. Pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

5. Pabalstu izmaksā Rugāju novada domes kasē darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00.

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 64521349, 27820992 (Anita Everte, Sociālā dienesta vadītāja)

64546780, 26695251 (Anita Gavare, sociālā darbiniece)

e-pasts: socdienests@rugaji.lv