Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam tiek izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

Lai saņemtu apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, jāiesniedz:

1. fotogrāfija 3x4cm

2. izziņa no izglītības iestādes, ka ir sekmīgs šīs iestādes audzēknis (pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam)

2. Apliecību var saņemt 1mēneša laikā bāriņtiesā vai 7 dienu laikā BTAI, Rīgā, Ventspils ielā 53.

Reglamentējošie normatīvie akti

MK 15.11.2005 noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigām”


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv