Amatpersonu atalgojums

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb datu subjektu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas [1] ceturtā panta 1. punkts). Arī amata nosaukums ir pietiekama informācija, lai spētu identificēt konkrētu personu, it sevišķi, ja attiecīgo amatu iestādē ieņem tikai viena persona. Līdz ar to Rugāju novada dome turpmāk publicē sekojošu informāciju: par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pēc profesiju klasifikatora.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).


2019. gads

Februārisapskatīt
Martsapskatīt
Aprīlis
apskatīt
Maijs
apskatīt
Jūnijs
apskatīt
Jūlijsapskatīt
Augusts
apskatīt
Septembrisapskatīt
Oktobrisapskatīt
Novembrisapskatīt
Decembrisapskatīt