Aizgādnība

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Bāriņtiesa, aizstāvot rīcībnespējīgo personiskās intereses lemj par:
- aizgādņa iecelšanu personai, saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu;
- personas aizgādņa atstādināšanu vai atcelšanu;
- personas aizgādņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas;
- pieteikuma iesniegšanu tiesā, lai rīcībnespējīgo personu, kura ir izveseļojusies, atzītu par rīcībspējīgu.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Jāiesniedz:

- iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojum;

- lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas;

- tiesas nolēmums par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu.

2. Izskatīšanas laiks- 1 mēnesis, bet bāriņtiesa var pagarināt pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta-4 mēneši, bet atsevišķos gadījumos līdz gadam.

Reglamentējošie normatīvie akti

LR Civillikums

Civilprocesa likums.

Bāriņtiesu likums.

19.12.2006 MK noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi”


Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv