Adopcija

Personīgi iestādē

Kurmenes ielā 36, Rugājos,

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570

(atrodas ēkas 2. stāvā, ieeja no pagalma autostāvvietas puses)

Elektroniski

e-pasts: rugajupt@inbox.lv

Informācija par pakalpojumu

Lai veiktu adopciju, notiek adopcijai iesniegto dokumentu pārbaude un ģimenes izpēte, izvērtējot adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; noskaidrojot adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtējot adoptētāja materiāl, psihisko stāvokli u.c. veida piemērotību adopcijai.
Adopcijas lietu sakarā Bāriņtiesa lemj par:
- personas atzīšanu par adoptētāju;
- brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
- to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
- bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
- pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
- adopcijas atbilstību bērna interesēm;
- bērna adopciju uz ārvalstīm.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu

1. Adoptētājs bāriņtiesai iesniedz:

a) pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, adoptētāja reliģiskā pārliecība;

b) laulības apliecības kopija;

c) dokuments par laulības šķiršanu;

d) izziņa par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

e) dzīves apraksts (CV);

f) izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības.

2. Bāriņtiesa 6 mēnešus veic adoptētāja ģimenes izpēti un pieņem lēmumu.

Reglamentējošie normatīvie akti

MK 11.03.2003 noteikumi Nr.111 „Adopcijas kārtība”

Uzziņas un informācija

Tālrunis: 26667258 (Rasma Piliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja)

e-pasts: barintiesa@rugaji.lv