Rugāju novada domes 20.04.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 5)

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Lēmuma nosaukums

1.

77

Par noteikumu Nr. 1/2017 “Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi 2017. gada vasaras brīvlaikā Rugāju novadā” apstiprināšanu

Pielikums

2.

78

Par nekustamā īpašuma “Gaigalas” atsavināšanas ierosināšanu

3.

79

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0610 lietošanas mērķa maiņu

4.

80

Par rezerves zemes fonda zemes nomu A. D.

5.

81

Par pašvaldības zemes nomu E. Š.

6.

82

Par pašvaldības zemes nomu L. K.

7.

83

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu

8.

84

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

9.

85

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

10.

86

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

11.

87

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

12.

88

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

13.

89

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

14.

90

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

15.

91

Par [..] uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

16.

92

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

17.

93

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu [..]

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

18.

94

Par īres maksas samazinājumu A. S.

19.

95

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu A. P.

20.

96

Par Rugāju novada domes Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

21.

97

Par [..] uzturēšanās izmaksu Balvu novada pašvaldības “Pansionātā “Balvi”” segšanu

Lēmuma teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

22.

98

Par dalību biedrībā “Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme””