Informācija par Balvu novada attīstības plānošanas dokumentu publisko apspriedi

Informācija par Balvu novada attīstības plānošanas dokumentu publisko apspriedi

Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam projektu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 23. novembrī plkst. 17.30 neklātienē, MSTEAM platformā.

Novada iedzīvotāji, interesenti, vietējo kopienu aktīvisti tiek aicināti uz publiskās apspriešanas sanāksmi, kuras ietvaros Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes konsultanti

un pašvaldības speciālisti iepazīstinās ar projektos paredzētajiem risinājumiem.

Saite uz publiskās apspriešanas sanāksmi: PIESLĒGŠANĀS SANĀKSMEI.

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas.

Balvu novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes ir definētas izstrādātajā Stratēģijā, bet, lai soli pa solim virzītos uz mērķu sasniegšanu,

novada jaunajā Attīstības programmā noteikti darāmie darbi tuvāko septiņu gadu periodā.