Diskutē par jaunizveidojamās Balvu novada Izglītības un sporta pārvaldes struktūru

Diskutē par jaunizveidojamās Balvu novada Izglītības un sporta pārvaldes struktūru

20.jūlijā notika ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, kurā diskutēja par jaunizveidojamās Balvu novada Izglītības un sporta pārvaldes struktūru.

Kā, atklājot komitejas sēdi, uzsvēra Balvu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale, ir jāizveido pārvalde, kas racionāli un ilgtermiņā varētu darboties un nodrošināt pašvaldībai noteiktās funkcijas, jo arī, kā zināms, pašvaldības budžetā izglītība aizņem vislielāko sadaļu.

Komitejas sēdes sākumā Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa prezentēja plānoto Balvu novada Izglītības un sporta pārvaldes struktūru, kā arī iepazīstināja ar esošo situāciju izglītības un sporta jomā bijušajos Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados.

Pirms tika veidota jaunizveidojamā Balvu novada Izglītības un sporta pārvaldes struktūra, bijušo novadu izglītības pārvaldes vadītāji, speciālisti un pašvaldības un domes vadība un speciālisti tikās vairākas reizes, lai Balvu novada pašvaldības reorganizācijas plānam piedāvātu savu redzējumu. Tas ir, ka Izglītības un sporta pārvalde pilda normatīvajos aktos novada pašvaldībai paredzētās izglītības un sporta pārvaldes funkcijas un īsteno Balvu novada pašvaldības kompetenci izglītībā un sportā.

Savu redzējumu un to, kā varētu darboties pārvalde izteica gan Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, gan Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde, gan Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene, gan Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns, atzīstot, ka izglītības pārvaldei ar katru mirkli funkcijas un loma pieaug, gan no izglītības iestāžu, gan no vadošu institūciju puses, gan arī pārraudzība, ka jaunizveidotajā Balvu novadā ir pieaudzis arī izglītības iestāžu skaits, tāpēc jādomā, kā stiprināt Balvu novada Izglītības un sporta pārvaldi.

Komitejas deputātu un izglītības speciālistu diskusijas rezultātā Balvu novada Izglītības un sporta pārvaldes struktūru veidos vadītājs, vadītāja vietnieks, kurš būs atbildīgs par izglītības kvalitātes jomu, trīs izglītības darba speciālisti, kuri savstarpēji sadalīs atbildības jomas (vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, profesionālās ievirzes izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes/grupas, interešu izglītība, jauniešu centri, Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, mūžizglītība, karjeras izglītība), finanšu speciālists, lietvedis un automobiļa vadītājs.

Visspraigākās diskusijas bija par sporta jomu, kas skar tautas sportu, lai īstenotie tautas sporta pasākumi būtu plānoti, nepārklātos un tiktu īstenoti visā novada teritorijā, lai neaizmirstu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai, nodarbinot sporta darba organizatorus, būtu vienota pieeja. Pašlaik sporta darba organizatori ir pagastu pārvalžu, sporta skolu, kultūras nama, pārvaldes pakļautībā, bet likumā “Par pašvaldībām” veiktie grozījumi paredz, ka pagasta pārvaldes nodrošina pakalpojumu pieejamību, bet neīsteno pašvaldības autonomās funkcijas, tajā skaitā, izglītības, kultūras un sporta jomas funkcijas.Diskusijas rezultātā jaunizveidojamajā Balvu novada Izglītības un sporta pārvaldes struktūrā tiks paredzēta vieta arī sporta metodiķim, kurš atbildēs par tautas sportu un sporta darba organizatoriem.

Šis jautājums par jaunizveidojamās Balvu novada Izglītības un sporta pārvaldes struktūru tiks nodots izskatīšanai arī Balvu novada domes Finanšu komitejā.