Jaunveidojamā Balvu novada apvienošanās projekts

Jaunveidojamā Balvu novada apvienošanās projekts

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam paredzēts izveidot administratīvo teritoriju – Balvu novadu ar administratīvo centru Balvos un šādām administratīvajā teritorijā ietilpstošām teritoriālā iedalījuma vienībām: Baltinavas pagasts, Balvu pagasts, Balvu pilsēta, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts, Lazdukalna pagasts, Lazdulejas pagasts, Medņevas pagasts, Rugāju pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vecumu pagasts, Viļakas pilsēta, Vīksnas pagasts, Žīguru pagasts.

Lai sagatavotos novaduapvienošanās procesam un darbības uzsākšanai no 2020.gada decembra notikajaunveidojamās Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde, kuras ietvaros tika veidotas nozaru darba grupas (izglītības, kultūras, komunālās saimniecības jomā u.c.) ar apvienojamo pašvaldību pārstāvjiem, lai vienotos par funkciju izpildi un jaunveidojamā novada administratīvo struktūru, balstoties uz visu četru apvienojamo novadu pieredzi.

Jaunveidojamā Balvu novada domes deputātiem ir nodots dokuments lēmumu pieņemšanai un struktūras izveidošanai.


Jaunveidojamā novada vizītkarte


Balvu novads

Baltinavas novads

Rugāju novads

Viļakas novads

Platība (km²)

1045

186

515

641

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

11 715

947

2061

4472

Iedzīvotāju blīvums

(cilv. uz km²), augstākais un zemākais rādītājs novadā

Balvu novads – 12

Lazdulejas pagasts – 3

Baltinavas pagasts – 6

Rugāju pagasts – 4

Lazdukalna pagasts – 4

Susāju pagasts – 2

Šķilbēnu pagasts – 10


Jaunveidojamais Balvu novads tiek veidots ievērojot šādus principus:


1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds:

 • Jaunizveidotajā Balvu novadā iespējams varētu tikt izveidots novadā viens uzņēmums (kā aģentūra vai kapitālsabiedrība), kas apsaimniekotu ūdensvadu un kanalizācijas tīklus sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, kuras, savukārt, reaģētu uz ikdienas problēmām un veiktu sīkos remontdarbus. Tomēr, vismaz pārejas periodā attiecībā uz ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu tiks saglabāts esošais pārvaldības modelis – bijušā Balvu novada teritorijā pakalpojumus turpina sniegt pašvaldības aģentūra “San-Tex”. Atbilstoši plānotajam administratīvajam modelim – jaunveidojamā Balvu novada teritorijā tiks noteikti novada nozīmes attīstības centri – Baltinava, Rugāji un Viļaka. Attiecīgi, esošo novadu domes struktūrvienības atbildīgas par komunālās saimniecības jautājumiem pēc apvienošanās kļūst par attiecīgo pagastu (Baltinavas, Rugāju, Lazdukalna) un pilsētas pārvaldes (Viļakas) pārvalžu struktūrvienībām.
 • Siltumapgādes jomā jaunizveidotā novadā tiek turpināts esošais administratīvais modelis – kur ir infrastruktūra, tur tiks nodrošināta centralizētā siltumapgāde. Savukārt, citur turpinās darboties autonomā siltumapgāde.
 • Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā jaunizveidotajā novadā tiks turpināti esošie līgumi.

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana):

 • Administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrības funkcijas nodrošināšanai saglabāt esošo pārvaldības modeli, kas nozīmē, ka turpmāk bijušo novadu centros (turpmāk novada līmeņa attīstības centros) tiek koncentrēts ar teritorijas labiekārtošanu saistītais personāls un tehnika, iesaistot pagastu pārvaldes.
 • Ielu un ceļu uzturēšanai tiks saglabāts esošais pārvaldības modelis, kas nozīmē turpmāk bijušo novadu centros tiek koncentrēts ar ceļu saistītais personāls un tehnika, iesaistot pagastu pārvaldes.
 • Kapsētu apsaimniekošanas jomā vismaz līdz 2022.gadam saglabāt esošo pārvaldības modeli.

3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi:

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.):

5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.):

6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu:

7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.):

 • Jaunizveidotajā Balvu novadā darbosies apvienotā, apvienojot iepriekšējo četru novadu sociālos dienestus, tiks izveidota pašvaldības iestāde “Balvu novada Sociālais dienests”, kas nodrošinās sociālā darbinieka pakalpojumus novada pagastos. nodrošinās sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu administrēšanu Balvu novada pašvaldības teritorijā deklarētajām personām. Pagastos tiks saglabāti arī esošie pakalpojumu sniegšanas punkti (piem., veļas mazgātava, dušas) un attālinātie klientu pieņemšanas punkti. Sociālā dienesta struktūrvienība “Naktspatversme” būs arī pēc apvienošanās.
 • Jaunizveidotajā Balvu novadā tiks izveidota pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālo pakalpojumu centrs”, kas koordinēs deinstitucionalizācijas projektā izveidotos pakalpojumus.
 • Pakalpojumu klāsts, ko sniedz novads ir proporcionāls novada ģeogrāfiskajam lielumam un budžeta iespējām, līdz ar to jaunizveidotajā Balvu novadā līdz šim sniegto sociālo pakalpojumu integrācija sniegs pievienoto vērtību.
 • Jaunizveidotajā Balvu novadā tiks veidota pašvaldības iestāde “Sociālo un veselības lietu pārvalde”, kura izstrādās novada sociālo politiku, veiks stratēģisko plānošanu, koordinēs un metodiski pārraudzīs sociālo un veselības aprūpes jomu.

8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību:

 • Jaunizveidotajā novadā darbosies apvienotā pašvaldības iestāde “Balvu novada Bāriņtiesa”, kas pakalpojumus novada pagastos sniegs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pieņemot apmeklētājus ne retāk kā divas reizes nedēļā (vismaz reizi nedēļā apmeklētājiem izdevīgā laikā) bāriņtiesas nolikumā noteiktajā kārtībā.
 • Notariālās darbības tiks veiktas visās pagastu pārvaldēs pēc iepriekšēja pieraksta un iedzīvotāju pieprasījuma.

9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā:

Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar dzīvojamo platību, jaunizveidotajai novada domei nākotnes investīcijās ir jāparedz līdzekļi brīvo pašvaldības dzīvokļu renovācijai.

10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu:

11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos:

 • Licences tiks izsniegtas komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam, tam vēršoties ar attiecīgu iesniegumu novada domē, kur atbilstoši iesnieguma saturam licences pieteikums tiktu izskatīts atbilstoši izveidotā Licencēšanas komisijā.
 • Tā kā jaunveidojamā Balvu novadā plānots saglabāt pakalpojumu decentralizāciju teritoriālajās vienībās, tad Balvu pilsētas pārvaldnieks izsniegtu atļauju ielu tirdzniecībai Balvu pilsētā, savukārt, pagasta teritorijā – attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs un Viļakas pilsētā – pilsētas pārvaldes vadītājs.

12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību:

13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību:

 • Ievērojot apvienošanās procesam definēto principu – vienas jomas iestādes tiek apvienotas, jaunizveidotajā Balvu novadā darbosies apvienotā Būvvalde kā pašvaldības iestāde. Vienlaikus, Būvvaldes sekmīgai darbībai ir nepieciešama aktīva sadarbība ar novada nozīmes attīstības centriem, pagastu pārvaldēm un Administrācijas struktūrvienībām, kas atbildīgas par novada attīstības plānošanu un komunālās saimniecības jautājumiem.
 • Attīstības, plānošanas un attīstības projektu ieviešanu veiks administrācijas struktūrvienība – Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa.

14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu:

 • Ievērojot apvienošanās procesam definēto principu – vienas jomas iestādes tiek apvienotas, tad jaunizveidotajā Balvu novadā darbosies apvienotā Būvvalde kā pašvaldības iestāde.

15) veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju:

16) savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas:

17) veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās:

18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā:

19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus:

21) organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu:

22) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti:

 • Jaunizveidotajā Balvu novadā darbosies centralizētā pašvaldības iestāde – “Izglītības un sporta pārvalde”, kas nodrošinās arī administratīvajā teritorijā esošo bērnu uzskaiti sadarbojoties ar pagastu pārvaldēm.

23) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā:

 • Jaunizveidotajā Balvu novadā tiks turpināts esošais pārvaldības modelis, ar vairāku institūciju iesaisti un galveno institūciju – Bāriņtiesa. Turklāt, paredzēts veidot vienotu novada Bāriņtiesu.

Adreses piešķiršana novadam un novadā ietilpstošajām teritoriālajām vienībām

Atbilstoši likumdošanai no 2021.gada 1.jūlija Latvijas teritorija tiks iedalīta valstspilsētu pašvaldībās un novadu pašvaldībās. Novada teritorija tiks iedalīta pilsētās un pagastos. Veicot izmaiņas administratīvi teritoriālajā iedalījumā Valsts adrešu reģistrā reģistrētajām adresēm adreses pieraksts tiks mainīts automātiski. Līdz ar to reģistri (Nekustamā īpašuma valsts kadastrs, Iedzīvotāju reģistrs, Electrum, Latvenergo u.c. reģistri), kuriem ir tiešsaiste ar Valsts reģistru saņem šī reģistra datus – adresācijas objektu jaunās adreses.

Informācija par maksājumu veikšanu!

Saistībā ar Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienošanos, lūgums iedzīvotājiem veikt visus maksājumus gan skaidrā, gan bezskaidrā naudā līdz šī gada 29. jūnijam, jo 30.jūnijā tiks slēgti pašvaldību bankas konti. Pēc 1.jūlija, saņemot rēķinus no jaunizveidotā Balvu novada, būs norādīti citi rekvizīti un citi bankas konti.

Ja nu gadījumā maksājumus būsiet veicis jūnija pēdējā dienā, lūdzu, pārliecināties, vai maksājums ir izpildīts.

Gadījumā, ja, veicot maksājumu, kāds no pašvaldību bankas kontiem jau būs slēgts, jums nauda tiks atgriezta kontā, bet maksājums būs jāveic atkārtoti, jau uz citu bankas kontu.

Par norēķinu kārtību pēc 1.jūlija informācija vēl sekos!

Neskaidrību gadījumos zvanīt uz Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem:

 • Rugājos, Arnita Pugača, tālrunis 64521351; 27832856
Benislavā, Velta Leone, tālrunis 28398550.