Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Nekustamo īpašumu “Lapu leja” ar kadastra numuru 3874 012 0548 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Rugāju pagastā, sastāv no viena zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0469 – 0,1524 ha platībā.

 • Izsoles sākumcena – 1 274,00 EUR
 • Izsoles solis – 50,00 EUR
 • Izsole notiks – Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2021. gada 28.jūnijā, plkst. 10:00.
 • Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2021. gada 28.jūnijam, plkst. 9:30 jāiesniedz pieteikums Rugāju novada domē un jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir 127,40 EUR, kas jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001.
 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
 • Tālrunis informācijai: 29342304.


Nekustamo īpašumu “Aizgravas” ar kadastra numuru 3864 008 0231 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0231 – 5,23 ha platībā.

 • Izsoles sākumcena – 9 965,00 EUR
 • Izsoles solis – 300,00 EUR
 • Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2021. gada 28.jūnijā, plkst. 10:20.
 • Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2021. gada 28.jūnijam, plkst. 9:50 jāiesniedz pieteikums Rugāju novada domē un jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir 996,50 EUR, kas jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001.
 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
 • Tālrunis informācijai: 29342304.


Nekustamo īpašumu “Birzainītes” ar kadastra numuru 3864 008 0227 atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0227 – 4,21 ha platībā.

 • Izsoles sākumcena – 9 085,00 EUR
 • Izsoles solis – 300,00 EUR
 • Izsole notiks – Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2021. gada 28.jūnijā, plkst. 10:40.
 • Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu līdz 2021. gada 28.jūnijam, plkst. 10:10 jāiesniedz pieteikums Rugāju novada domē un jāiemaksā reģistrācijas maksa 20,00 EUR un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir 908,50 EUR, kas jāieskaita Rugāju novada domes, Reģistrācijas Nr.90009116736, norēķinu kontā AS „Citadele banka” Konts Nr. LV73PARX0012628470001.
 • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
 • Tālrunis informācijai: 29342304.