Par skolēnu nodarbinātību 2021. gada vasaras brīvlaikā

Par skolēnu nodarbinātību 2021. gada vasaras brīvlaikā

Izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāto iespēju – pašvaldības iestādēm un uzņēmumiempiedalīties pasākumā “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, Rugāju novada dome iesniedza pieteikumu, paredzot nodrošināt darba vietas 24 skolēniem.

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot))īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju apgūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi.

Plānots, ka jūnijā mēnesī būs darba vietas 8 skolēniem, tas ir Rugāju pagastā – 4, Lazdukalna pagastā – 4. Jūlija mēnesī plānotas 10 darba vietas – Rugāju pagastā - 6 un Lazdukalna pagastā – 4. Savukārt augusta mēnesī būs 6 darba vietas, Rugāju pagastā - 4, Lazdukalna pagastā- 2.

Jūnijs

01.- 14.jūnijs

15.- 30.jūnijs

Jūlijs

01.- 14.jūlijs

15.- 28.jūlijs

Augusts

02.- 15.augusts

16.- 29.augusts


Galvenie darba pienākumi:

1.Teritorijas sakopšana;

2.Zāliena pļaušana

3.Puķu dobju ravēšana, laistīšana;

4. Krāsošanas darbi (gan iekštelpā, gan ārpusē, piem.soliņi, galdi u.c.);

5. Logu mazgāšana, putekļu slaucīšana;

6. Telpu uzkopšana.


Aicinām skolēnus, kuri mācās Rugāju novada izglītības iestādēs vai speciālās, profesionālās izglītības iestādēs un ir deklarēti Rugāju novada teritorijā un kuri uz darba līguma slēgšanas brīdi būs sasnieguši 15 gadu vecumu, pieteikties darbam vasarā - 2 nedēļas (10 darba dienas) un saņemt samaksu pēc minimālās stundu tarifa likmes.


Pieteikumu (skatīt šeit) nepieciešams aizpildīt un iesniegt pašvaldībā pie sekretāres vai elektroniski parakstītu nosūtīt uz Rugāju novada domes e-pasta adresi: dome@rugaji.lv no 2021.gada 5.maija līdz 19.maijam.

Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.

Neskaidru jautājumu gadījumā atbildes sniegs Rugāju Jauniešu interešu un iniciatīvu centra vadītājaLīga Kravale, tālrunis 27818471.


Informācija vecākiem!


Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1.jūnija līdz 31.augustam).
Attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 19 gadu vecumam), kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski.
Vecākam saglabājas atvieglojums par apgādībā esošu personu 200 euro mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiek piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.
Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni (izglītojamie līdz 19.g.v.) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā jāņem vērā, ka bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Savukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.
Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. Iesniegumu algas nodokļu grāmatiņas piešķiršanai var iesniegt elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta (t.i., jāatzīmē attiecīgo darba devēju pie kura bērns strādās). Tad darba devējs būs tiesīgs gūtajiem ienākumiem (algai) piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu (šāda informācija darba devējam būs pieejama VID EDS ).
Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski un visas darbības, kas saistītas ar apgādības noformēšanu, ir veicamas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) – algas nodokļa grāmatiņas sadaļā “Apgādājamie” nospiežot izvēli “Pievienot apgādībā esošu personu”.
Ar citu informāciju ar iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā: www.vid.gov.lv


Ja nepieciešama palīdzība algas nodokļa grāmatiņas saņemšanā var griezties Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros – Rugājos, Kurmenes ielā 48, tālrunis 27832856 un Benislavā, Bērzu ielā 8, tālrunis 28398550.