Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 2021.gadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 2021.gadā

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. pantā ir atrunāta nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība. 6. panta trešajā daļā ir minēts, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5. pants paredz pašvaldības tiesības 2020. un 2021. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros. Par nodokļa maksājuma kavējumu netiek aprēķināta likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda līdz 2021. gada 31. decembrim.

Rugāju novada domes 2021.gada 18.marta sēdē tika nolemts pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus no 31.marta, 15.maija, 15.augusta un 15.novembra uz 2021. gada 30. novembri.