Rugāju novada dome aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem Sociālā dienesta struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs”

Rugāju novada dome aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem Sociālā dienesta struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs”

Rugāju novada dome aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem Sociālā dienesta struktūrvienībā “Dienas aprūpes centrs”


Dienas aprūpes centrs (DAC) sniedz pakalpojumus:

Dienas aprūpes centrs (DAC) sniedz pakalpojumus:- nodrošina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

- nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
- Darba vieta: Skolas iela 1, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads


Vakance – sociālais darbinieks (profesijas kods 2635 01), 0,8 amata likmes

Darba pienākumi:

 • psihosociālais darbs;
 • sociālā gadījuma vadīšana – vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu, piesaistot nepieciešamos speciālistus;
 • strādāt ar klientu individuāli vai grupā, lai identificētu sociālo problēmu un noteiktu atbalsta veidus;
 • analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast problēmu risinājuma iespējas;
 • nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu;
 • strādāt ar grupu, lai palīdzētu klientam attīstīt nepieciešamās prasmes;
 • aizstāvēt klientu intereses;
 • veidot sadarbību ar citām institūcijām.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, iecietība;
 • labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes, spēja spēt ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, strādāt kreatīvi;
 • valsts valodas prasme C1 līmenī ;
 • prasme lietot informāciju tehnoloģijas.
 • Amatam noteiktā mēnešalga pirms nodokļu nomaksas EUR 600.00 atbilstoši 0,8 amata likmei.
_____________________________________________________________

Vakance - sociālais rehabilitētājs (profesijas kods 3412 02) 1 amata likme


Darba pienākumi:

 • atbilstoši klienta funkcionēšanas spējām, vēlmēm un vajadzībām, izvērtēt un noteikt sociālās aprūpes pakalpojuma apjomu un saturu DAC klientiem;
 • organizēt un vadīt nodarbības sociālo iemaņu un funkcionēšanas spēju attīstībai;
 • palīdzēt personām ar funkcionāliem traucējumiem uzlabot viņu sociālās funkcionēšanas spējas;
 • novērtēt, kā mainās klienta sociālā funkcionēšana, un attiecīgi mainīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu un saturu;
 • organizēt grupu interešu nodarbības izmantojot dažādas metodes un līdzekļus;
 • palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus;
 • palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes.


Prasības:

 • pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs;
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
 • patstāvība uzdevumu izpildē, prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu;
 • psiholoģiskā noturība, spēja adekvāti rīkoties neparedzamās situācijās.
 • Amatam noteiktā mēnešalga pirms nodokļu nomaksas EUR 650.00 par 1 likmi.

Pieteikties uz vakantajiem amatiem var līdz 2021. gada 8. martam plkst.17:00, iesniedzot dzīves gājumu (Curriculum Vitae), motivācijas vēstuli un dokumentus, kas pierāda atbilstību izvirzītajām amata prasībām, personīgi Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 domes sekretārei (iepriekš sazvanoties, tālrunis 64521351) vai elektroniski uz e- pastu: dome@rugaji.lv .

Ar pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībā sazināsimies un uzaicināsim uz pārrunām.

Neskaidrību gadījumos var zvanīt 26466678 (Daira Apšeniece) vai 27800548 (Daina Tutiņa).

Konkursam iesniegto dzīves gājumu (Curricilum Vitae) un citus dokumentus, lai novērtētu Jūsu iespējamību ieņemt amatu, uz kuru izsludināts konkurss, pamatojoties uz Darba likuma 32.pantu un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu apstrādās Rugāju novada dome, Reģ.Nr.90009116736, adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570.